Еmedia Web CRM

 

EMEDIA WEB CRM

Продукт за създаване, управляване и контрол на всички процеси в организацията Ви

 

Системата обединява в единна база данни всички дейности в организацията. EMEDIA WEB CRM съществено се различава от останалите бизнес системи. Обединяване на всички бизнес процеси в единна, интегрирана софтуерна среда, използваща обща база данни, така че различните отдели да могат лесно и ефективно да споделят информация помежду си.